Tachia smithii

Primary tabs

Tachia smithii

Tachia smithii Maguire & Weaver in J. Arnold Arbor. 56: 117. 1975 sec. JEANETTE ALLOGIO, LAURA COBB, JASON R. GRANT & al., 2012
  • Isotype: Brazil, Pará, Akarai Mts., drainage of Rio Mapuera (Trombetas tributary), A.C. Smith 2931 (AAU).
  • Isotype: Brazil, Pará, Akarai Mts., drainage of Rio Mapuera (Trombetas tributary), A.C. Smith 2931 (F).
  • Isotype: Brazil, Pará, Akarai Mts., drainage of Rio Mapuera (Trombetas tributary), A.C. Smith 2931 (K).
  • Isotype: Brazil, Pará, Akarai Mts., drainage of Rio Mapuera (Trombetas tributary), A.C. Smith 2931 (L).
  • Isotype: Brazil, Pará, Akarai Mts., drainage of Rio Mapuera (Trombetas tributary), A.C. Smith 2931 (MO).
  • Isotype: Brazil, Pará, Akarai Mts., drainage of Rio Mapuera (Trombetas tributary), A.C. Smith 2931 (S).
  • Isotype: Brazil, Pará, Akarai Mts., drainage of Rio Mapuera (Trombetas tributary), A.C. Smith 2931 (US).
  • Isotype: Brazil, Pará, Akarai Mts., drainage of Rio Mapuera (Trombetas tributary), A.C. Smith 2931.
  • Holotype: Brazil, Pará, Akarai Mts., drainage of Rio Mapuera (Trombetas tributary), A.C. Smith 2931.