Chenopodium amurense

Primary tabs

Chenopodium amurense

Chenopodium amurense Ignatov, Byull. Moskovsk. Obshch. Isp. Prir., Otd. Biol. n.s., 91(3): 111 1986