Media Stachys tetragona Boiss. & Heldr.

Stachys tetragona Boiss. & Heldr.

Nomos: Evvias, Mt. Dirfi, fields

Artist:
Nikitidis, Nikos
Created:
2013-04-28
Copyright:
© Nikitidis, Nikos