Guyana, Cuyuni-Mazaruni Region, W branch of Eping R., McDowell & Stobey 3917 (NY)

Preserved Specimen
CollectionNY

Derivation tree

  • Guyana, Cuyuni-Mazaruni Region, W branch of Eping R., McDowell & Stobey 3917
    • NY