Tachia smithii

Primary tabs

Tachia smithii

Tachia smithii Maguire & Weaver in J. Arnold Arbor. 56: 117. 1975 sec. JEANETTE ALLOGIO & al. 2012
  • Holotype: Brazil, Pará, Akarai Mts., drainage of Rio Mapuera (Trombetas tributary), A.C. Smith 2931
  • Isotype: Brazil, Pará, Akarai Mts., drainage of Rio Mapuera (Trombetas tributary), A.C. Smith 2931
  • Isotype: Brazil, Pará, Akarai Mts., drainage of Rio Mapuera (Trombetas tributary), A.C. Smith 2931 (AAU)
  • Isotype: Brazil, Pará, Akarai Mts., drainage of Rio Mapuera (Trombetas tributary), A.C. Smith 2931 (F)
  • Isotype: Brazil, Pará, Akarai Mts., drainage of Rio Mapuera (Trombetas tributary), A.C. Smith 2931 (K)
  • Isotype: Brazil, Pará, Akarai Mts., drainage of Rio Mapuera (Trombetas tributary), A.C. Smith 2931 (L)
  • Isotype: Brazil, Pará, Akarai Mts., drainage of Rio Mapuera (Trombetas tributary), A.C. Smith 2931 (MO)
  • Isotype: Brazil, Pará, Akarai Mts., drainage of Rio Mapuera (Trombetas tributary), A.C. Smith 2931 (S)
  • Isotype: Brazil, Pará, Akarai Mts., drainage of Rio Mapuera (Trombetas tributary), A.C. Smith 2931 (US)