Paradrymonia densa

Primary tabs

Paradrymonia densa

Paradrymonia densa (C.H. Wright) Wiehler in Selbyana 5: 50. 1978 sec. C. Feuillet & M.J. Jansen-Jacobs 2008
  • Episcia densa C.H. Wright in Bull. Misc. Inform. Kew 1895: 17. 1895
  • Centrosolenia densa (C.H. Wright) Sprague in Bull. Misc. Inform. Kew 1912: 87. 1912
    • Holotype: Guyana, Masouria R., Jenman 2414