Ardi, W.H. & Thomas, D.C. 2020: Begonia tjiasmantoi, a new species from West Sulawesi. – Reinwardtia 19(1): 61-65

TitleBegonia tjiasmantoi, a new species from West Sulawesi
AuthorshipArdi, W.H. & Thomas, D.C.
Date publishedJun 2020
Volume19(1)
In journalReinwardtia
Pages61-65
Doi https://doi.org/10.14203/reinwardtia.v19i1.3848