Wrightia

Primary tabs

Wrightia

Wrightia R.Br., Asclepiadeae: 62. 1810