Peripetasma polyanthum

Primary tabs

Peripetasma polyanthum

Placement status: excluded

Taxonomy

is, according to = Dioscorea stenomeriflora PRAIN & BURK. (Dioscoreaceae).

Citation

Ridl. 1922 – In: Fl. Mal. Pen.: 103