Media image 3

image 3

Nomos: Lakonias, Mt Parnon (Polydroso), 9/4/2008

Artist:
Delahaye, Thierry