Tinospora sinensis

Primary tabs

Tinospora sinensis

Description

Leaves puberulous above, tomentellous or rather densely puberulous beneath

Distribution

Asia-Temperate: Hainan (Hainan present), S. China present, SE. Asia present
SE. Asia, S. China, Hongkong, Hainan.