Echinodorus horizontalis

Primary tabs

Echinodorus horizontalis

Echinodorus horizontalis Rataj in Folia Geobot. Phytotax. 4: 335. 1969 sec. B. Ståhl & al. 2009
    • Holotype: Peru, Loreto, Gamitanacocha, R. Mazán, Schunke 279
    • Isotype: Peru, Loreto, Gamitanacocha, R. Mazán, Schunke 279
    • Isotype: Peru, Loreto, Gamitanacocha, R. Mazán, Schunke 279 (F)
    • Isotype: Peru, Loreto, Gamitanacocha, R. Mazán, Schunke 279 (NY)